IGAVIKUPÜHAPÄEVAL ÕNNISTATI UUS JUHATUS AMETISSE

Tallinna Jaani kirik oli 26. novembril, igavikupühapäeval rahvast täis ja elutervelt rõõmus. Üks rõõmu põhjus oli kindlasti ka see, et ametisse õnnistati koguduse uus juhatus.

Õpetaja EVE KRUUS kutsus õnnistatavad juhatuse ilmikliikmed altari ette:

„Matteuse evangeeliumi 9. peatükis on sõnad: „Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!“ Aamen.

Hea kogudus. Kristlik kirik on Jumala rahvas ja Kristuse ihu. See on elavatest kividest tempel, mille nurgakivideks on Jeesus Kristus ise. Ristimises on meidki liidetud Jumala rahva hulka ja kutsutud Jeesuse jüngriteks. Meie ülesanne on tunnistada Kristust siin maailmas, elades Tema tahte järgi ja ülistades Jumala suuri tegusid.

Püha Vaim on meile andnud aga erilisi armuande, et me teeniksime nendega Jumalat ja oma ligimest. Koguduses vajatakse erinevate annetega töötegijaid ja jagatakse vastutust mitmesugusteks ülesanneteks.

Meie koguduse nõukogu on 16. novembril 2023 toimunud koosolekul valinud uue koguduse juhatuse koosseisus RAUL BACHMANN – juhatuse esimees –, HEIKI NEEME – juhatuse aseesimees – ja AIRE VAHESAAR – juhatuse liige.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikirja § 58 kohaselt on koguduse juhatuse ülesanneteks olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja koguduse tegevuse edendamisel; koguduse vara valitsemine ning majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine ning koguduse nõukogu otsuste elluviimine.

Täna seame juhatuse liikmed nende uude ametisse ja palume neile Jumala õnnistust, et nad suudaksid neile pandud ülesandeid täita.

Raul Bachmann, Heiki Neeme ja Aire Vahesaar, kas te tahate pidada teile usaldatud ametit õigesti ja ustavalt Jumala Sõna ja meie kirikukorra kohaselt? Kui see on nii, siis öelge valjusti ja selgesti: „Jah, tahan Jumala abiga.““

Raul Bachmann, Heiki Neeme ja Aire Vahesaar: „Jah, tahan Jumala abiga.“

Õp Eve Kruus: „Kõigeväeline Jumal aidaku teid ja andku tarkust ning jõudu antud tõotust pidada.“

Nii seadis õpetaja Kruus juhatuse ametisse ja vastne juhatus põlvitas, et vastu võtta Jumala õnnistus.

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net